Fieldresearch

Voor het gedeelte Fieldresearch is er een survey gedeeld onder jongvolwassenen (tussen de 18 en 26 jaar) via Facebook. Uiteindelijk hebben 29 personen de survey ingevuld.

Leeftijd

Aandachtseconomie & Privacy

Hoelang per dag ben je actief op social media?

Uit bovenstaande figuur kan opgemaakt worden dat niemand van de respondenten niet actief is op sociale media. Het grootste gedeelte van de respondenten besteedt meer dan 1 uur per dag op sociale media. 

Door de leeftijd te vergelijken met de tijd gespendeerd op social media per dag, kan geconcludeerd worden dat onder de 23 de meeste respondenten meer dan 1 uur actief zijn op social media, terwijl boven de 23 het meer verspreid is over de drie opties.

Hoelang per dag lees je het nieuws online?

Het figuur laat zien dat geen van de respondenten meer dan 1 uur het nieuws leest. Verder lezen de meeste respondenten tussen de 0-30 minuten per dag het nieuws. 

Wel valt op dat wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd, de respondenten vanaf 23 jaar langer lezen dan onder de 23 jaar. 

Online privacy is belangrijk

Uit het figuur is af te lezen dat de meeste jongvolwassenen online privacy erg belangrijk vinden. Wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd, zijn de respondenten van 23 jaar of ouder het er mee eens of helemaal mee eens. 

Ik bekijk altijd hoe bedrijven mijn persoonlijke gegevens gebruiken

Ondanks dat de respondenten online privacy belangrijk vinden, zijn ze verdeeld over het bekijken van gegevens gebruik. Ook in vergelijking met de leeftijd zijn de respondenten verdeeld over gegevens gebruik door bedrijven. 

Het is wel opvallend dat in, vergelijking met de vorige vraag, veel respondenten online privacy belangrijk vinden, maar niet kijken naar wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens. De gegevens zijn te vinden in de tabel hieronder. 

persoonlijke gegevens
Helemaal niet mee eensNiet mee eensNeutraalMee eensHelemaal mee eens
online privacyHelemaal mee eens11371
Helemaal niet mee eens1
Mee eens1432
Neutraal4
Niet mee eens1

Gepersonaliseerde advertenties/content is interessanter

De respondenten zijn ook weer verdeeld over interesse in persoonlijke advertenties en content. Ook wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd is er geen duidelijk patroon te zien tussen leeftijd en het wel/niet interessant vinden van gepersonaliseerde advertenties/content.

Wel blijkt uit een vergelijking tussen online privacy en persoonlijke advertenties/content dat veel respondenten, ondanks het belangrijk vinden van online privacy, persoonlijke advertenties/content interessant vinden. 

Ik deel vaak persoonlijke dingen op social media (foto’s, locatie)

De meeste respondenten geven aan niet vaak iets te delen op social media. Dit is verdeeld over verschillende leeftijden. Wel laat een vergelijking zien dat wanneer respondenten online privacy belangrijk vinden, dat ze dan ook minder persoonlijke dingen op social media plaatsen. 

 

Mijn social media profielen zijn openbaar

Ook het openbaar stellen van social media profielen is verdeeld, maar uit een vergelijking met online privacy blijkt wel dat wanneer online privacy belangrijk wordt bevonden, de social media profielen niet openbaar zijn. 

Tussen leeftijd en het openbaar stellen van social media profielen is geen duidelijke link te vinden.

Gezondere levensstijl & Welvaartsziektes

Heb je een van de volgende ziektes?

De data uit bovenstaande figuur wordt vergeleken met de volgende vragen.

Ik leef gezond

De respondenten zijn verdeeld over de stelling: “ik leef gezond”. Wel is geen enkele respondent het er helemaal niet mee eens. Wel zijn veel respondenten onder de 23 het er niet mee eens.

In vergelijking met de ziektes die de respondenten hebben aangegeven, vinden maar 2 personen met overgewicht dat ze niet gezond leven. Van de personen zonder overgewicht vinden 5 personen dat ze niet gezond leven. 

Jongvolwassenen leven gezond

Vooral respondenten met overgewicht vinden dat jongvolwassenen niet gezond leven. De meeste respondenten die geen ziektes hebben, zijn neutraal over deze stelling. Op basis van leeftijd zijn de respondenten ook verdeeld over deze stelling. 

Jongvolwassenen hebben vaak last van welvaartsziektes (obesitas, overgewicht, diabetes)

Veel van de respondenten zijn het eens, maar ook veel zijn neutraal over deze stelling. Op basis van de aangegeven ziektes zijn 2 respondenten met overgewicht het eens met de stelling en 2 respondenten met overgewicht zijn neutraal. Personen zonder een ziekte zijn meer verspreid.

Ik ben tevreden met mijn gewicht

Ook bij de stelling: “ik ben tevreden met mijn gewicht”, zijn de meningen verdeeld. Wel blijkt uit de vergelijking met de aangegeven ziektes, dat 9 respondenten die geen ziektes hebben en 3 personen met overgewicht ontevreden zijn over hun gewicht. 

Uit de vergelijking met de leeftijd blijkt dat respondenten onder de 23 minder tevreden zijn met hun gewicht.

Influencers kunnen een gezondere levensstijl stimuleren

Veel respondenten zijn het eens met deze stelling. Vooral jongvolwassenen onder de 23 zijn het ermee eens. Wel kan er opgemerkt worden dat de respondenten met overgewicht iets sceptischer zijn over het stimuleren van een gezondere levensstijl door influencers. 

Horizontalisering & Arm en Rijk

Ik heb veel vermogen (spaargeld, aandelen, woning etc.)

Uit het figuur kan opgemaakt worden dat de respondenten erg verdeeld zijn over deze stelling. Op basis van leeftijd is geen duidelijk patroon te herkennen. Deze antwoorden zullen vergeleken worden met de volgende vragen.

Er is meer gelijkheid in de samenleving

De respondenten zijn verdeeld over deze stelling, maar de meerderheid is het er niet mee eens. Wel kan er een vergelijking gevonden worden tussen het niet/neutraal hebben van vermogen, en het niet eens zijn met meer gelijkheid. Ook zijn er meer respondenten boven de 21 jaar die het niet eens zijn met de stelling. 

Er zijn grotere verschillen tussen arm en rijk

Het is duidelijk dat veel respondenten vinden dat er grotere verschillen zijn tussen arm en rijk. Ook op basis van leeftijd is er vrijwel geen verschil te maken, maar net iets meer respondenten onder de 21 zijn neutraal over deze stelling, terwijl boven de 21 de meeste respondenten het eens zijn met de stelling. 

In vergelijking met de stelling over het vermogen van de respondenten, is geen duidelijk patroon te vinden tussen het hebben van vermogen, en het vinden dat er grotere verschillen tussen arm en rijk zijn.

Serious gaming & Gameverslaving

Speel je zelf wel eens een serious game (een game met educatie/training als doel)

De data uit bovenstaande figuur wordt vergeleken met de volgende vragen.

Ik heb zelf last van een gameverslaving

De meeste respondenten zijn het niet eens met deze stelling. In vergelijking met de leeftijd is geen patroon te vinden.

Wel is opvallend dat de personen die aangeven wel een gameverslaving te hebben, ook serious games spelen. Dit terwijl respondenten die geen serious games spelen ook aangeven geen gameverslaving te hebben. 

Leren door middel van een game is motiverend

Vrijwel alle respondenten zijn het eens met deze stelling. Hierdoor heeft een vergelijking met leeftijd of het spelen van een serious game geen zin. 

Serious games moeten vaker gebruikt worden voor educatieve doeleinden

Ook bij deze stelling zijn vrijwel alle respondenten het eens met de stelling. Hierdoor heeft een vergelijking met leeftijd of het spelen van een serious game geen zin. 

Er zijn veel jongvolwassenen die last hebben van een gameverslaving

Over de stelling: “Er zijn veel jongvolwassenen die last hebben van een gameverslaving”, zijn de meeste respondenten het ermee eens. In vergelijking met het spelen van een serious game is geen patroon te vinden. Wel zijn de respondenten onder de 23 het vaker eens met deze stelling. 

Serious games kunnen helpen bij een gameverslaving

De meeste respondenten zijn neutraal over deze stelling. Wel kan er opgemerkt worden uit de vergelijking met het spelen van een serious game, dat respondenten die een serious game spelen het vaker oneens zijn met deze stelling.